Hlavní informace

Tomáš Chalupa podráží evropskou snahu o kvalitu života
17. 4. 2013

Ekologické organizace kritizují rezort Tomáše Chalupy, neboť svými zásahy potápí evropský plán na zlepšení kvality života, ochranu krajiny i zdraví ve všech zemích Evropské unie. Jeho připomínky vůči 7. akčnímu programu pro životní prostředí Evropské unie [1] jsou namířené proti připravené strategii, která by průmyslu i domácnostem dala v následujících letech jistotu potřebnou pro zavádění inovací [2].

Bez jasného plánu na přechod na čisté zdroje elektřiny místo z prašného uhlí [3], zůstaneme spolu s Polskem a Bulharskem, které Chalupův návrh podporují, jediným uhelným skanzenem Evropy. Všechny ostatní evropské země během jednání vyjádřily podporu pro silnou ekonomiku založenou na rozvoji obnovitelných zdrojů, energetických úspor a zelených pracovních míst.

„Připomínky MŽP nejsou odborně podložené a jejich společným důsledkem bude oslabení ochrany životního prostředí nejen v České republice. Vzhledem k tomu, že dopady smogu trpí statisíce Čechů a dopady změny klimatu miliony lidí v rozvojových zemích, tento postoj považujeme za krajně nezodpovědný.“ uvádí Jan Skalík z asociace nevládních organizací Zelený kruh.

„Ministr Chalupa byl v týmu Václava Klause na pozici tiskového mluvčího. I tak lze vysvětlit, že se dosud odmítá připojit k 24 ministrům životního prostředí států Evropské unie, kteří při projednávání Akčního plánu upozorňují na závažnost změny klimatu a naši odpovědnost vůči rozvojovým zemím tuto problematiku urychleně řešit.“ dodává Barbora Hanžlová z Klimatické koalice.

Asociace nevládních organizací Zelený kruh zaslala 25. 2. 2013 otevřený dopis (zde), v němž nesouhlasí s rezignací na ochranu klimatu, s výrazným snížením solidarity s rozvojovými zeměmi a se změnami dokumentu, které jej činí fakticky nezávazným. Vzhledem k tomu, že na tyto výhrady ministerstvo nereagovalo, dne 5. dubna jsme MŽP zaslali své podrobné připomínky včetně odůvodnění [4]. Návrh MŽP nicméně vstupuje do evropského jednání v téměř nezměněné podobě [5], a výrazně tak ohrožuje budoucnost evropské klimatické politiky.

Kontakt
Jan Skalík, asociace nevládních organizací Zelený kruh
email: jan.skalik@zelenykruh.cz, mobil: 607 185 686
Barbora Hanžlová, koordinátorka Klimatické koalice
Email: barbora.hanzlova@ecn.cz, mobil: 605 276 909

Poznámky
[1] General Union Environment Action Programme to 2020 (7th EAP). Mezi jeho hlavní priority patří i ochrana klimatu („The programme shall have the following priority objectives: […] (i) to increase the Union’s effectiveness in addressing international environmental and climate challenges“, strana 8 návrhu.)

[2] Návrh Ministerstva životního prostředí se pokouší z dokumentu odstranit odkazy na změnu klimatu, především pak pracovní plán Low Carbon Economy Roadmap 2020 – 2050 (Strategie přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku).

[3] Dle Low Carbon Economy Roadmap v období let 2020 až 2050 již bude zcela jednoznačně výhodnější i v typicky smogových oblastech vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů, než z uhlí.

[4] Ministerstvo životního prostředí navrhuje následující výrazně negativní úpravy:

  • Na 14 místech dokumentu MŽP navrhuje závazné cíle nahradit dobrovolnými či jasně definované zcela vágními. Pokud by tyto úpravy byly přijaty, bude plán fakticky nezávazný, a tedy bude postrádat jakékoliv opodstatnění.
  • Připomínky relativizují vliv zemí Evropské unie na změnu klimatu, přestože je tento vliv historicky prokazatelný a plyne z něj přímá odpovědnost. Tento alibistický postoj, který popírá solidaritu s rozvojovými zeměmi již nyní výrazně postiženými změnou klimatu, je pro nás zcela nepřijatelný. 7EAP má reagovat na aktuální poznatky klimatologie, z kterých vyplývá, že redukční cíle emisí by měly být oproti nízkouhlíkovým strategiím EU k roku 2050 posíleny a nikoliv oslabeny, jak vyplývá z návrhu MŽP.   
  • MŽP uvádí, že nepřistoupí na žádné opatření, z kterého by vyplýval nárok na zvýšení rozpočtových nároků, či které by zvyšovalo administrativní zátěž. Naopak vybízí k potvrzení zvýšení finanční podpory ze strany EU. Vzhledem k rozsahu a urgentnosti globálních problémů životního prostředí, považujeme tento přístup za výrazně krátkozraký a radikálně odporující dosavadní koncepci ochrany životního prostředí.  
  • Evropská komise prostřednictvím plánu usiluje o výrazné koncepční omezení dotací ohrožujících kvalitu životního prostředí. MŽP proti této snaze svými návrhy vystupuje.
  • MŽP požaduje, aby z dokumentu bylo vypuštěno tvrzení, že směrnice SEA a EIA mají být plně implementovány v členských státech. Strategické posuzování dopadů projektů na životní prostředí přitom efektivně brání realizaci netransparentních a nevýhodných projektů.Zelený kruh žádá, aby Ministerstvo životního prostředí podpořilo 7EAP v původně navržené podobě a svými návrhy jej neoslabovalo.

[5] Návrh připomínek MŽP v textu návrhu 7EAP k 11. dubnu 2013: https://www.dropbox.com/s/etughcwtw51kgjz/st07849.en13_CZ_comments.doc

Další informace

Další aktuality