Hlavní informace

Společné mezinárodní prohlášení meteorologických institucí o globálním klimatu
21. 4. 2017

spolecne-mezinarodni-prohlaseni-meteorologickych-instituci-o-globalnim-klimatu

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země vydalo Společné prohlášení o globálním klimatu.

Prohlášení připomíná velkou převahu vědeckých důkazů, že se naše planeta ohřívá, a to především v důsledku emisí skleníkových plynů z lidských činností a vyzývá k okamžité, udržitelné, globální společné akci založené na těchto důkazech tak, abychom se vyhnuli nejvážnějším důsledkům klimatické změny.

Vlády jsou nabádány zcela a naléhavě implementovat závazky, které učinily v Paříži v roce 2015, aby zajistily, že se nárůst globální teploty udrží výrazně pod hranicí 2°C nad hodnotou pre-industriálního období, a aby se snažily nárůst teploty omezit hranicí 1,5°C a aby srovnaly bilanci emisí skleníkových plynů na nulu v druhé polovině tohoto století..

Prohlášení poukazuje na významnou úlohu meteorologických a klimatických služeb při vývoji účinných nástrojů a systémů na podporu politických rozhodnutí, stejně jako důležitost součinnosti a spolupráce napříč státy, hospodářskými sektory I společností jako celku, Důraz je rovněž kladen na rozvoj vědy, vzdělání, výzkumu a inovací.

Vývoj klimatu vyžaduje progresivní akci podepřenou důkazy

Vědecké důkazy
Vědecké důkazy jsou nyní jasně přesvědčivé: naše planeta se ohřívá, především v důsledku emisí skleníkových plynů působených lidskou činností. Nedávná zpráva Světové meteorologické organizace ukázala, že v r. 2016 byl nastaven nový rekord globální průměrné teploty (přibližně 1,1 °C nad pre-industriální úrovní), rozsah mořského ledu dosáhl rekordního minima, globální výška hladiny moře stoupla na hodnotu nového rekordu a široké rozpětí extrémních klimatických událostí vyhnalo z domovů stovky tisíc lidí celého světa. Koncentrace skleníkových plynů v atmosféře rovněž dosáhla rekordní úrovně s oxidem uhličitým v koncentraci přesahující 400 ppm, což je asi o 44 % více než v pre-industriální době.

Implementace Pařížské dohody je naléhavá
Sociální, environmentální i ekonomické důsledky klimatické změny dále porostou, pokud nebudou přijata příslušná opatření nyní. Vypořádání se s touto výzvou efektivně a účinně vyžaduje okamžitý a společný postup, který bude adekvátní měřítku a naléhavosti hrozby, který bude v souladu s Cíli udržitelného rozvoje deklarovanými OSN a který bude implementován prostřednictvím adekvátních politik založených na důkazech.

Aby se předešlo největším rizikům, žádáme vlády implementovat plně a naléhavě závazky, které učinily v Paříži v roce 2015 proto, aby zajistily, že budoucí nárůst globální průměrné teploty zůstane výrazně pod hodnotou 2 °C nad pre-industriální úrovní, resp. aby se pokusily omezit tento nárůst do 1,5 °C a vynulovat celkové1 emise v druhé polovině tohoto století.

Globální reakce založená na důkazech je zásadní 
Klíčovým momentem Pařížské dohody je závazek vlád hodnotit periodicky společný pokrok tak, jak se budou hromadit nové vědecké poznatky a zkušenosti s implementací dohody.  Politika se může opírat o robustní důkazy pouze tehdy, pokud existuje trvalý, globální a společný závazek udržení a rozvoje potřebné základny takových důkazů.

To zahrnuje monitoring stavu klimatu prostřednictvím Globálního systému klimatických pozorování (GCOS) a modelová hodnocení rizik lidské společnosti i přírodního světa spojených s různými úrovněmi budoucích emisí, a to v lokálním, regionálním i globálním měřítku. Nové důkazy a znalosti musí být vyhodnoceny nezávisle a interpretovány tak, aby byly užitečné pro politiky a vlády. Veškeré takové úsilí, včetně práce Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC), musí být nadále financováno a mít přístup ke zdrojům, které umožní poskytovat nezbytná odborná doporučení.

Úloha meteorologických a klimatických služeb
Meteorologické a klimatické služby jsou podstatnou součástí reakce na klimatickou změnu. Poskytují prvotní varování a pochopení klimatické variability současnosti, projekci budoucích změn i informace pro mitigační a adaptační možnosti. Doporučujeme národním meteorologickým službám i soukromým meteorologickým subjektům pokračovat ve vývoji účinných nástrojů a systémů pro rozhodování politiků.

Rozvoj příležitostí
Řešení klimatické změny spolu s orientací na Cíle udržitelného rozvoje představuje příležitost pro zlepšení kvality lidského života mnoha různými způsoby. To zahrnuje ochranu přírodního prostředí s environmentálními službami, které zdravé prostředí poskytuje, zlepšení lidského zdraví a rozvoj nových služeb a technologií, které přinášejí nova pracovní místa a prosperitu.

Okamžitá akce je vyžadována právě teď, pokud chceme položit základy budoucího úspěchu. To bude vyžadovat co nejširší součinnost a spolupráci mezi jednotlivými státy, hospodářskými sektory, občanskou společností a vědou, včetně vzdělání, výzkumu a inovací.

[1] Výsledná nulová rovnováha mezi antropogenními emisemi a odčerpáváním a ukládáním skleníkových plynů z atmosféry.

Úplný seznam připojených organizací:

 1. American Meteorological Society
 2. Associacao Portuguesa de Meteorologia e Geofisica
 3. Associació Catalana de Meteorologia
 4. Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia
 5. Aviometeorological Club of Bulgaria
 6. Canadian Meteorological and Oceanographic Society
 7. Centro Argentino de Meteorólogos
 8. Climate Change Services - Copernicus
 9. Czech Meteorological Society
 10. Dansk Meteorologisk Selskab
 11. Deutsche Meteorologische Gesellschaft
 12. Deutsches Klima-Konsortium
 13. Dutch Meteorological Society
 14. East Africa Meteorological Society
 15. Ethiopian Meteorological Society
 16. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
 17. European Meteorological Society
 18. Innovative Solutions for Instrumentation and Science
 19. International Association of Broadcast Meteorologists
 20. International Association of Meteorology and Atmospheric Sciences
 21. International Forum of Meteorological Societies
 22. Irish Meteorological Society
 23. Italian Society for Climate Sciences
 24. Magyar Meteorológiai Társaság
 25. Météo et Climat
 26. Meteorological Society of New Zealand
 27. Royal Meteorological Society
 28. Selex ES GmbH, a Leonardo company
 29. Servei Meteorològic de Catalunya
 30. Slovensko Meteorološko Društvo
 31. Società Meteorologica Italiana
 32. Svenska Meteorologiska Sällskapet
 33. Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia

Další informace

Další aktuality