Hlavní informace
Share this post
FaceBook  Twitter  

Etický kodex Klimatické koalice

Aby mohla být veřejně deklarována nezávislost a nestrannost Klimatické koalice a naplňováno její poslání, zavazuje se ona i její členské organizace v rámci společných projektů a jednání jménem Klimatické koalice hájit tyto hodnoty: 

 1. Dbát dobrého jména Klimatické koalice a jejích členů a posilovat tak jejich důvěryhodnost při jednání s veřejností, úřady, médii a dalšími.
 2. Dbát při své činnosti na profesionalitu, odbornost a přesnost.
 3. Navzájem se informovat a spolupracovat v záležitostech, které se dotýkají problematiky ochrany klimatu
 4. Dbát na zachování principů otevřenosti, tolerance, pravdivosti a korektního jednání.
 5. V zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje o organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování ve výročních zprávách, případně dalším vhodným způsobem, např. na internetu.
 6. Vyvarovat se střetu zájmů na všech úrovních.
 7. Respektovat základní lidská práva a svobody.
 8. V rámci činnosti dbát na ekologické zásady a být tak vzorem pro ostatní.

Při zajišťování financování pro činnost Klimatické koalice se zavazuje: 

 1. Postupovat etickým, zodpovědným a transparentním způsobem.
 2. Využívat k financování pouze zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a etickými normami.
 3. Vyhýbat se takovým zdrojům finančních prostředků nebo jiných hmotných statků, které  navodí střet zájmů, sníží nezávislost či nestrannost.
 4. Navazovat partnerské vztahy a spolupráci s poskytovateli finanční podpory výhradně s cílem naplňovat poslání organizace.
 5. V oblasti firemního fundraisingu spolupracovat s firmami, které usilují o snižování negativního působení své činnosti na životní prostředí a nejsou odpovědny za hrubé a závažné případy devastace životního prostředí a/nebo hrubé porušování lidských práv.
 6. Nepřijímat žádné finanční ani věcné dary či podporu projektů od subjektů, které podnikají v konkrétních oborech zvláště poškozujících životní prostředí a lidská práva: těžba fosilních paliv, petrochemický průmysl, jaderná energetika, automobilový průmysl a kamionová doprava, letecký průmysl a letecká doprava, tabákový průmysl, výroba alkoholu, zbrojní průmysl, pornografie a herny a kasína.

Dodržování Kodexu

Tento etický kodex je závazný pro každé jednání jménem Klimatické koalice. Jeho hrubé porušení může vést i k vyloučení člena z koalice. O závažnosti pochybení rozhoduje členská schůze. Případné pochybnosti může člen konzultovat s radou Klimatické koalice.


Schváleno členy Klimatické koalice dne 21.11.2011.